[no piracy]

Amiga "No Piracy" Campaign

   
Witajcie drodzy Amigowcy.

Wiele dyskusji z przedstawicielami firm amigowych potwierdzi³o fakt, ¿e pirackie kopie odgrywaj± coraz wiêksz± negatywn± rolê w codziennej walce o przetrwanie tych firm. Wielu ludzi nie rozumie, ¿e piractwo nie jest "niewinnym" przestêpstêpstwem. Amigowe produkty, w szczególno¶ci konwersje, s± w du¿ej mierze uzale¿nione od wysokosci sprzeda¿y, która coraz czê¶ciej nie mo¿e byæ zrealizowana. Faktem jest, ¿e spo³eczno¶æ Amigowa skurczy³a siê w ostatnich latach a ci którzy zostali ci±gle nale¿± do lojalnych Amigowców, których celem jest wspieranie Amigi. Dlatego nie tylko dla mnie jest tak trudno zrozumieæ dlaczego powstaj± tak ogromne ilo¶ci pirackich kopii, a ludzie którzy przyczyniaj± siê to tego uwa¿aj±, ¿e robi± co¶ wspania³ego. W tej chwili zamieszczenie pe³nej wersji programu, wraz z numerem seryjnym, na sieci nie stanowi ¿adnego problemu. Nadszed³ czas aby poinformowaæ ka¿dego Amigowca o zaistnia³ej sytuacji ¿eby móg³ zrozumieæ ¿e u¿ywanie i dystrybucja pirackiego oprogramowania, szczególnie na tak a³ym rynku jak amigowy, powoduje rezygnacjê firm ze wsparcia dla Amigi... Czas aby ka¿dy to zrozumia³!!!

Chcia³bym zapocz±tkowaæ akcjê anty-pirack± i poszukujê pomocy. W pierwszej kolejno¶ci poszukuje grafika który zrobi³by ³adne logo, ludzi którzy pomog± szerzyæ idee akcji (we wszystkich jêzykach) i kogo¶ kto pomóg³by mi w organizacji. Kiedy teksty i grafika bêd± gotowe, ma³e logo powinno znajdowaæ siê na wszystkich amigowych stronach. Bêdzie ono ³±cznikiem ze stron± anty-pirack±. Wszystkie propozycje mile widziane.

Oczywi¶cie H&P bêdzie sponsorowa³o ca³± akcjê i zapewni odpowiednie oprogramowanie dla osób które pomog±. Mam nadziejê na wspó³pracê z firmami, dziêki którym bêdê móg³ kontynuowaæ apel. Czekam na pomoc w imiê sprawy.

Je¶li jeste¶ zainteresowany napisz na adres:
Nopiracy@haage-partner.com
Jako temat wpisz: "No Piracy Campaign"

Wielkie dziêki za pomoc.
Markus Nerding

"Grafika zosta³a zrobiona przez Haralda Wörner specjalnie na rzecz akcji.
Oczekujê dalszych sugestii i krótkich hase³ na rzecz kampanii."H&P Homepage

Haage&Partner jest sponsorem akcji "No Piracy". Dodatkowi sponsorzy mile
widziani.

   
Wyrazy podziêkowania dla Radka Langa za polsk± wersjê.  

 English Pages Deutsche Seiten Site History provided by H&P


© 2000 Markus Nerding / H&P - http://www.amiga-planet.de/nopiracy/