[no piracy]

Amiga "No Piracy" Campaign

   

Pozdrav dragim korisnicima Amige,

iz mnogobrojnih razgovora koji su se vodili zastupnicima Amiga tvrtki, znam, da piratske kopije kod Amige sve vi¹e i vi¹e igraju jaku va¾nu ulogu u svakodnevnoj borbi za opstanak. Oèito je da jo¹ ima ljudi kojima nije jasno da to nije nikakav èin "kavaljerstva". Amiga proizvodi a prije svega portiranje novih igara na Amigu znaèajno ovisi o uspjehu prodaje. Uspjeh koji se u zadnje vrijeme sve te¾e i te¾e posti¾e. Jasno, Amiga-Zajednica je tokom godina postala znatno manja. Ali treba pomisliti, da preostali korisnici stvarno pripadaju "tvrdom jezgru" Amiga¹a, koji imaju samo jedan cilj, podr¹ku i jaèanje Amige. Zato stvarno meni a i ostalima jos vi¹e nije jasno, da jo¹ uvijek postoje piratske stranice sa bezbrojnim pristupima, a vlasnici stranica su oèito mi¹ljenja da tim postupkom posti¾u pravo "èudo". Pri tome nije nikakvo "èudo" smjestiti jednu originalnu verziju programa sa serijskim brojem na internet. Zato je do¹lo vrijeme, da se svakom korisniku Amige razjasni situacija i stanje Amige, tako da svima bude jasno èemu vodi upotreba i ¹irenje piratskih kopija - praktièno to vodi povlaèenju raznih tvrtki a prije svega prijevremenom prekidanju raznih projekta, pogotovo igara. To bi svima trebalo biti jasno!!!

Pa, duga prièa, kratki smisao. Ja ¾elim poèeti Anti-Piratskom-Kampanjom i zato tra¾im podr¹ku. Prije svega tra¾im grafièara za jedan Logo/Sliku u svezi teme, ljude, koji bi temu tekstualno obradili (na ¹to vi¹e jezika) i nekoga koji bi mi pomagao kod organizacije. Kada tekstovi i slike budu gotovi, onda bi trebao na svakoj Amiga stranici biti odreðeni mali Logo sa linkom na ove stranice. Isto tako moguæe je pokretanje peticije, npr. potpisi na ovim stranicama itd. Svaka je ideja uvijek dobrodo¹la.

Haage & Partner æe biti Sponzor i svim "Pomoænicima" na raspolaganje staviti neki od softverskih paketa. Mi¹ljenja sam da se i druge tvrtke mogu pridobiti za ovu akciju, tako da bi za sve suradnike stvar postala jo¹ primamljivija ;-) Naravno, u prvoj liniji, nadam se pomoæi iz poznatih nam razloga...

Zainteresirani mogu me kontaktirati na:

nopiracy@haage-partner.com Koristite Subject:No Piracy Compaign

Velika hvala na podr¹ci.

Markus Nerding

"Ovdje prikazanu sliku stavio je na raspolaganje Harald Woerner za ovu akciju"

Radujem se ostalim idejama, kao i jednom Kampanje sloganom.H&P Homepage

Haage & Partner je Sponzor "No Piracy" Kampanje. Podr¹ka ostalih Tvrtki je dobrodo¹la.

 

   
Prijevod teksta na hrvatski jezik: ®ivanoviæ Michel  

 English Pages Deutsche Seiten Site History provided by H&P


© 2000 Markus Nerding / H&P - http://www.amiga-planet.de/nopiracy/